Vì sao cần xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục?

Chủ trương xã hội hóa giáo dục đã thu hút được các Tập đoàn kinh tế đầu tư vào giáo dục. Khởi đầu còn ít kinh nghiệm nên các Tập đoàn kinh tế thường đầu tư vào một hoặc một số cơ sở giáo dục ở 1 cấp học, sau dần phát triển thêm các cơ sở giáo dục theo mô hình chuỗi ở các cấp học.
Do thiếu chiến lược tổng thể phát triển các cơ sở giáo dục ngay từ đầu nên tính hệ thống giáo dục của Tập đoàn còn hạn chế. Các cơ sở giáo dục chưa liên thông được với nhau nên chưa khai thác được lợi thế sử dụng nguồn lực chung, kế thừa các nội dung đào tạo giữa các cấp học/trình độ đào tạo, đảm bảo được chuẩn chất lượng trong hệ thống và thúc đẩy tuyển sinh trong cùng hệ thống giáo dục.
Để khắc phục các hạn chế nêu trên, các chuyên gia VECI tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục cho các Tập đoàn kinh tế. Đồng thời, đồng hành với các Tập đoàn trong quá trình thực hiện Chiến lược.
Nhiệm vụ tư vấn chủ yếu gồm: Phân tích dự báo viễn cảnh phát triển hệ sinh thái giáo dục; thực trạng các cơ sở giáo dục của Tập đoàn; đề xuất mô hình hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn; xây dựng các mục tiêu chiến lược sau 05 năm, tầm nhìn 10 năm và khuyến nghị các giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu Chiến lược.

Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục

Thực hiện giải pháp xây dựng chiến lược đã nêu, Công ty VECI cung cấp các gói
dịch vụ tư vấn như sau

Gói 1

Phân tích dự báo viễn cảnh phát triển
hệ sinh thái giáo dục

Xem chi tiết

Với lợi thế CSDL phong phú và kinh nghiệm trong ngành giáo dục, các chuyên gia VECI phân tích dự báo các xu hướng phát triển ở trong và ngoài nước sẽ tác động đến sự phát triển của hệ thống giáo dục của Tập đoàn. Nhờ đó, xác định được định hướng và tầm nhìn rõ hơn viễn cảnh phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn.

Gói 2

Thực trạng các cơ sở giáo dục của Tập đoàn kinh tế

Xem chi tiết

Phát triển đúng hướng và tầm nhìn phù hợp nhưng cần phải biết hiện trạng các cơ sở giáo dục của Tập đoàn “đang ở đâu” để biết/xác định được “khoản trống” phù hợp. Các chuyên gia của VECI phối hợp với các cơ sở giáo dục của Tập đoàn thực hiện các khảo sát/phỏng vấn. Căn cứ vào kết quả của các khảo sát/phỏng vấn, các chuyên gia VECI sẽ tư vấn xác định “khoảng trống” phù hơp.

Gói 3

Đề xuất mô hình hệ sinh thái giáo dục

Xem chi tiết

Xác định được “khoảng trống” phù hợp, vấn đề cần giải quyết tiếp theo là phải “hình dung” được mô hình hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn sau 5 năm và tầm nhìn 10 năm sau như thế nào?. Trong đó, nhất là mô hình về các cấp học, quản trị hệ sinh thái và tài chính. Các chuyên gia VECI sẽ tư vấn mô hình hệ sinh thái giáo dục phù hợp cho Tập đoàn.

Gói 4

Xây dựng các mục tiêu chiến lược

Xem chi tiết

Mô hình hệ sinh thái giáo dục được thể hiện qua các khung mục tiêu chiến lược. Căn cứ vào các thông tin/số liệu đã thực hiện, các chuyên gia VECI phối hợp với Nhóm chiến lược giáo dục của Tập đoàn xây dựng các mục tiêu hợp lý (SMART). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công việc tư vấn.

Gói 5

Khuyến nghị các giải pháp thực hiện
mục tiêu chiến lược

Xem chi tiết

Sau khi đã xác định được đích đến, vấn đề đặt ra là lựa chọn “con đường” nào để đến đích, đó chính là các giải pháp thực hiện Chiến lược. Các chuyên gia VECI sẽ tư vấn cho Nhóm chiến lược giáo dục của Tập đoàn từng giải pháp cụ thể gắn với từng mục tiêu của Chiến lược.

Đăng ký tư vấn