Sự cần thiết thành lập trường Đại học

Đến cuối năm 2023, cả nước có 275 trường Đại học và Đại học. Với một quốc gia 100 triệu dân thì con số này không quá nhiều. Tuy nhiên, phần lớn các trường Đại học qui mô nhỏ, số ngành đào tạo ít trong một lĩnh vực và chất lượng thấp. Mặt khác, tình trạng khá phổ biến sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc làm, vì đào tạo chưa gắn với thực tế. Trong khi đó, nhu cầu nhân lực chất lượng cao, trình độ cao của thị trường lao động lại rất cao. Vì thế, khoảng trống giữa cung và cầu nhân lực là rất lớn và và có xu hướng ngày càng rộng ra.
Nắm bắt được nhu cầu nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, một số nhà đầu tư đã thành lập và đang vận hành trường Đại học. Một số khác đang có nhu cầu thành lập trường Đại học theo mô hình Đại học hiện đại, tiếp cận chất lượng quốc tế. Để thành lập được trường Đại học, theo quy định của Pháp luật, trước hết phải có Đề án “xin chủ trương thành lập trường Đại học”, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và ban hành Quyết định thành lập. Đây là nhiệm vụ khó, nhất là đối với các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm về giáo dục đại học.
Để hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện nhiệm vụ khó này, các chuyên gia VECI tư vấn xây dựng Đề án xin chủ trương thành lâp trường Đại học và phối hợp với chủ đầu tư trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án. Nhiệm vụ tư vấn bao gồm các nội dung chính: sự cần thiết thành lập trường Đại học; phương án thành lập trường Đại học; giải pháp thành lập trường Đại học; dự kiến hiệu quả và tính khả thi của Đề án. Các nội dung này đáp ứng yêu cầu của Đề án thành lập trường Đại học theo quy định của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tư vấn xây dựng Đề án thành lập trường Đại học

Thực hiện giải pháp xây dựng Đề án thành lập trường ĐH đã nêu, Công ty VECI cung cấp các gói
dịch vụ tư vấn như sau

Gói 1

Sự cần thiết thành lập trường Đại học

Xem chi tiết

Với lợi thế về CSDL và kinh nghiệm tư vấn xây dựng Đề án thành lập trường Đại học, các chuyên gia VECI tư vấn các nội dung theo yêu cầu của Đề án, trong đó bao gồm: tổng hợp căn cứ pháp lý của Đề án, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực phụ cận (nơi đặt trụ sở của trường Đại học), thực trạng phát triển các cơ sở đào tạo (ở khu vực nơi đặt trụ sở trường Đại học),giới thiệu về năng lực của đơn vị đầu tư thành lập trường Đại học, chiến lược phát triển trường Đại học.

Gói 2

Phương án thành lập trường Đại học

Xem chi tiết

Đây là nhiệm vụ tư vấn quan trọng của xây dựng Đề án, bao gồm các nội dung: tên, địa điểm, vị trí pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học; tầm nhìn, sứ mạng, giá trị phát triển, các mục tiêu chiến lược; tổ chức bộ máy, ngành nghề và quy mô đào tạo. Các chuyên gia VECI đề xuất và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để cùng thảo luận thống nhất các nội dung này.

Gói 3

Giải pháp thực hiện Đề án thành lập
trường Đại học

Xem chi tiết

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Đề án, các chuyên gia VECI tư vấn các giải pháp thực hiện, bao gồm các giải pháp chính: tổ chức bộ máy/cơ cấu tổ chức, nhân sự (đặc biệt là đội ngũ giảng viên), xây dựng CSVC, tài chính, lộ trình phát triển và các nhiệm vụ ưu tiên.

Gói 4

Dự kiến hiệu quả và tính khả thi của Đề án

Xem chi tiết

Nhiệm vụ tư vấn này bao gồm phân tích dự báo các hiệu quả về: kinh tế-xã hội/cộng đồng, đào tạo, khoa học công nghệ, đầu tư/tài chính. Đồng thời, các chuyên gia VECI phân tích làm rõ tính khả thi của Đề án đảm bảo thuyết phục được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án và các Bên có liên quan.

Đăng ký tư vấn