Sự cần thiết tư vấn xây dựng Đề án đổi tên trường Đại học

Trong những năm gần đây, việc thành lập trường Đại học mới gặp nhiều khó khăn nên các nhà đầu tư chuyển hướng sang mua trường Đại học (ngoài công lập). Sau khi mua lại, một số nhà đầu tư/chủ trường có nhu cầu đổi tên trường để phù hợp với tên chủ sở hữu hoặc chiến lược phát triển mới của trường Đại học. Mặc dù uy tín của trường Đại học không phải từ tên gọi nhưng nếu tên gọi phản ánh được định hướng phát triển và nội hàm các hoạt động của trường trong chiến lược phát triển mới hoặc danh nhân, địa danh có tính biểu tượng được nhiều người biết đến, tôn kính thì cũng góp phần làm tăng uy tín của trường Đại học.
Các trường Đại học mua lại thường là các trường hoạt động hiệu quả thấp, mang tên chủ cũ nên các chủ đầu tư sau khi mua lại phải thực hiện tái cơ cấu trường Đại học theo chiến lược phát triển mới, vì thế cần đổi tên trường Đại học để phù hợp với giai đoạn phát triển mới và thay tên của chủ đầu tư cũ. Với một số trường Đại học khi thành lập, chủ đầu tư đặt tên trường chưa hình dung được rõ định hướng phát triển và các hoạt động của Nhà trường nên “đặt tạm” tên trường để thực hiện các thủ tục xin cấp phép thành lập. Sau một thời giạn hoạt động, tên trường không phù hợp với định hướng phát triển hoặc các hoạt động của Nhà trường nên cũng có nhu cầu cần phải đổi tên trường cho phù hợp với thực tế.
Theo Điều lệ trường Đại học (2014) và tại Điều 2 của NĐ 99/NĐ-CP (2019) cho phép các trường Đại học được đổi tên (nếu cần thiết). Tuy nhiên, muốn được đổi tên trường Đại học, chủ trường phải thực hiện các yêu cầu theo quy định, trong đó có Đề án đổi tên trường Đại học để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Thực tế đã có nhiều trường Đại học được đổi tên mới sau khi chủ đầu tư mua lại.
Để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đổi tên trường Đại học, các chuyên gia VECI tư vấn xây dựng Đề án đổi tên trường Đại học đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ tư vấn bao gồm các nội dung chủ yếu: sự cần thiết phải đổi tên trường; phương án đổi tên trường; đánh giá tác động của việc đổi tên trường; dự kiến rủi ro và giải pháp xử lý

Tư vấn xây dựng Đề án đổi tên trường Đại học

Thực hiện giải pháp xây dựng đề án đã nêu, Công ty VECI cung cấp các gói
dịch vụ tư vấn như sau

Gói 1

Sự cần thiết phải đổi tên trường Đại học

Xem chi tiết

Sau khi mua lại trường hoặc sau một giai đoạn phát triển, tên trường không còn phù hợp với chiến lược phát triển mới, nhà đầu tư mới, vì thế trường cần tên gọi mới phù hợp hơn. Các chuyên gia VECI tư vần các nội dung, gồm: giới thiệu về trường Đại học (tên, địa điểm, vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ;quá trình hình thành, phát triển; hiện trạng về cơ cấu tổ chức; các hoạt động đào tạo, KHCN, dịch vụ; điều kiện đảm bảo chất lượng; lý do phải đổi tên trường (không phù hợp về định hướng phát triển; các hoạt động (đào tạo, KHCN/đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, dịch vụ…) trong chiến lược phát triển mới và tên của chủ đầu tư mới (nếu có).

Gói 2

Phương án đổi tên trường Đai học

Xem chi tiết

Các chuyên gia VECI nghiên cứu một số tên trường (tiếng Việt và giao dịch quốc tế) phù hợp, không trùng với các tên các cơ sở giáo dục đại học hiện có hoặc nhạy cảm để tư vấn cho chủ trường lựa chọn. Đồng thời, giải trình về sự phù hợp của việc chọn tên mới cho trường Đại học để thuyết phục các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Gói 3

Đánh giá tác động của việc đổi tên trường Đại học

Xem chi tiết

Việc đổi tên trường (cũ sang mới) có tác động đối với các Bên liên quan, trong đó nhất là đối với người học, giảng viên, cán bộ nhân viên, hệ thống văn bản/thông tin, các đối tác, người sử dụng lao động và quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học.Các chuyên gia VECI phân tích làm rõ các tác động này.

Gói 4

Dự kiến rủi ro và các giải pháp xử lý

Xem chi tiết

Việc đổi tên trường Đại học khó tránh khỏi một số rủi ro có thể xảy ra, trong đó nhất là xã hội không còn biết đên trường Đại học nữa, mất thương hiệu tuyển sinh (như trường Đại học mới thành lập), mất các mối liên hệ, tên văn bản, văn bẳng/chứng chỉ đào tạo không thống nhất. Các chuyên gia VECI tư vấn giải pháp để phòng ngừa cho tửng rủi ro (có thể xảy ra).

Đăng ký tư vấn