Vì sao cần phải điều chỉnh Chiến lược phát triển trường Đại học?

Nếu thiếu chiến lược hoặc đã có nhưng chỉ là hình thức, trường Đại học sẽ phát triển không có định hướng rõ ràng, không xác định được đích đến cụ thể và cũng không có các giải pháp phù hợp. Khi đó, các nguồn lực của Nhà trường không được sử dụng có hiệu quả.
Mặt khác, xu hướng phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và thay đổi nhanh chóng của môi trường vĩ mô, thị trường lao động đã tác động mạnh đến các hoạt động của trường Đại học. Theo đó, làm các mục tiêu chiến lược của các trường Đại học bị lạc hậu nếu không được điều chỉnh, cập nhật kịp thời.
Để khắc phục các hạn chế nêu trên, các chuyên gia VECI tư vấn các trường Đại học điều chỉnh Chiến lược phát triển phù hợp với viễn cảnh thay đổi. Đồng thời, đồng hành với các trường Đại học trong quá trình thực hiện Chiến lược.
Nhiệm vụ tư vấn chủ yếu gồm: Phân tích dự báo viễn cảnh phát triển của trường Đại học; thực trạng phát triển của trường Đại học; xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi trong bối cảnh phát triển mới, phù hợp với mô hình của trường Đại học hiện đại; xây dựng các mục tiêu chiến lược sau 05 năm, tầm nhìn 10 năm và khuyến nghị các giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu kỳ vọng của Chiến lược.

Tư vấn điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường Đại học

Thực hiện giải pháp xây dựng chiến lược đã nêu, Công ty VECI cung cấp các gói
dịch vụ tư vấn như sau

Gói 1

Phân tích dự báo viễn cảnh phát triển
của trường Đại học

Xem chi tiết

Với lợi thế CSDL phong phú và kinh nghiệm quản trị đại học, các chuyên gia VECI phân tích dự báo các xu hướng phát triển ở trong và ngoài nước sẽ tác động đến sự phát triển của trường Đại học. Nhờ đó, xác định được định hướng, tầm nhìn; điều chỉnh sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu kỳ vọng, các giải phát thực hiện mục tiêu của chiến lược trường Đại học trong bối cảnh phát triển mới.

Gói 2

Thực trạng phát triển của trường Đại học

Xem chi tiết

Định vị đúng hiện trạng phát triển của trường Đại học đang ở đâu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong điều chỉnh Chiến lược. Vì chỉ biết thực tế các điều kiện phát triển của trường thì mới xác định được hợp lý các mục tiêu đích đến trong tương lai. Các chuyên gia của VECI phối hợp với Team chiến lược của trường Đại học thực hiện các khảo sát/phỏng vấn. Căn cứ vào kết quả của các khảo sát/phỏng vấn, các chuyên gia VECI sẽ tư vấn xác định “khoảng trống” phù hợp giữa thực tại và các mục tiêu kỳ vọng.

Gói 3

Đề xuất mô hình hệ sinh thái giáo dục

Xem chi tiết

Vấn đề cần giải quyết tiếp theo là phải xây dựng được các mục tiêu kỳ vọng sau 5 năm và tầm nhìn 10 năm sau như thế nào?. Trong đó, nhất là các mục tiêu về đào tạo, KHCN/đổi mới sáng tạo, dịch vụ/trách nhiệm cộng đồng, kết nối doanh nghiệp/hợp tác quốc tế, điều kiện đảm bảo chất lượng và hệ thống quản trị Nhà trường. Các chuyên gia VECI sẽ tư vấn Team chiến lược của trường Đại học xây dựng các mục tiêu kỳ vọng của Chiến lược.

Gói 4

Khuyến nghị các giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược

Xem chi tiết

Sau khi đã xác định được đích đến, vấn đề đặt ra là lựa chọn “con đường” nào để đến đích, đó chính là các giải pháp thực hiện Chiến lược. Các chuyên gia VECI sẽ tư vấn cho Team Chiến lược của trường Đại học từng giải pháp cụ thể gắn với từng mục tiêu kỳ vọng của Chiến lược.

Đăng ký tư vấn