Sự cần thiết tư vấn xây dựng Đề án thành lập phân hiệu trường Đại học

Tuyển sinh và tăng quy mô đào tạo luôn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các trường Đại học. Nhiều trường Đại học ở các địa phương xa Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận rất khó tuyển sinh. Nguyên nhân có nhiều, song chủ yếu là rất ít nguồn tuyển tại chỗ. Mặt khác, một số trường Đại có thương hiệu tốt muốn mở rộng quy mô đào tạo ở các địa phương có nhiều tiềm năng tuyển sinh.
Để giải quyết các vấn đề trên, các trường có nhiều giải pháp, trong đó hữu hiệu nhất là thành lập phân hiệu trường Đại học từ việc nâng cấp các trường cao đẳng ở các thành phố lớn (Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh) và vùng phụ cận. Việc thành lập phân hiệu trường Đại học được pháp luật cho phép và cũng dễ làm hơn so với thành lập trường Đại học. Tuy nhiên, các trường phải có Đề án thành lập Phân hiệu trường Đại học đáp ứng được quy định của pháp luật.
Các chuyên gia VECI tư vấn cho các trường có nhu cầu thành lập Phân hiệu trường Đại học xây dựng Đề án này. Nhiệm vụ tư vấn chủ yếu gồm các nội dung: sự cần thiết thành lập Phân hiệu; khái quát trường Đại học (thành lập Phân hiệu); khái quát trường cao đẳng nâng lên Phân hiệu (nếu thành lập Phân hiệu từ trường cao đẳng); định hướng chiến lược phát triển của Phân hiệu; phương án thành lập Phân hiệu; giải pháp thực hiện Đề án thành lập Phân hiệu.

Tư vấn xây dựng Phân hiệu trường Đại học

Thực hiện giải pháp xây dựng phân hiệu trường ĐH đã nêu, Công ty VECI cung cấp các gói
dịch vụ tư vấn như sau

Gói 1

Sự cần thiết thành lập Phân hiệu

Xem chi tiết

Thực hiện tư vấn nội dung này, các chuyên gia VECI phân tích thực trạng và dự báo nhu cầu nhân lực phát triển kinh tê-xã hội của địa phương (nơi mở Phân hiệu) và vùng phụ cận. Đồng thời đánh giá khả năng cung cấp nhân lực của các cơ sở đạo tạo ở địa phương và vùng phụ cận. Nhờ đó, thấy rõ được “khoảng trống” giữa cầu và cung về nhân lực ở khu vực trụ sở của Phân hiệu. Mặt khác, tóm tắt các văn bản pháp luật làm căn cứ pháp lý xây dựng Đề án.

Gói 2

Khái quát trường Đại học thành lập Phân hiệu

Xem chi tiết

Các chuyên gia VECI phối hợp với trường Đại học tóm tắt giới thiệu về trường Đại học, trong đó gồm các thông thin cơ bản: tên, địa điểm, vị trí pháp lý; chức năng, nhiệm vụ; quá trình hình thành và phát triển; tổ chức bộ máy, cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo; kiểm định; các thành tựu phát triển; nguồn lực (điều kiện đảm bảo chất lượng về đội ngũ, CSVC, tài chính,…); chiến lược phát triển.

Gói 3

Khái quát trường cao đẳng (nếu Phân hiệu thành lập trên cơ sở phát triển trường cao đẳng)

Xem chi tiết

Về cơ bản các thông tin giới thiệu về trường cao đẳng cũng được tóm tắt các nội dung như đối với giới thiệu trường Đại học (đã nêu). Tuy nhiên, làm rõ thêm các điều kiện thành lập Phân hiệu, trong đó có diện tích về đất (tối thiểu từ 2 ha trở lên).

Gói 4

Định hướng chiến lược phát triển Phân hiệu

Xem chi tiết

Sản phẩm tư vấn của nội dung này là phác thảo được chiến lược phát triển Phân hiệu về mục tiêu, mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và các điều kiện đảm bảo chất lượng của Phân hiệu.

Gói 5

Phương án thành lập Phân hiệu

Xem chi tiết

Đây là nội dung quan trọng nhất của Đề án, bao gồm các nội dung chính: tên, địa điểm, vị trí pháp lý; chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo; nguồn lực (điều kiện đảm bảo chất lượng về đội ngũ, CSVC, tài chính, đất đai…).

Đăng ký tư vấn