39 Lượt xem

Tin tức giáo dục

Quy trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Đại học

Căn cứ pháp lý

– Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

– Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Và một số Luật, thông tư, nghị định có liên quan,…

Hình thức thực hiện phù hợp

(Đối với dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách có 3 hình thức)

a) Chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020.

b) Đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013.

c) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP và thông tư 09/2021/TT-BKHĐT.

Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện gồm 6 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Nhà đầu tư xin giới thiệu địa điểm để nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư dự án

Ở giai đoạn này, NĐT sẽ gửi văn bản xin giới thiệu địa điểm để khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch và dự án đầu tư tại tỉnh/thành phố. Sau đó, UBND tỉnh/thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu giới thiệu địa điểm phù hợp cho Nhà đầu tư. Cuối cùng, Sở Xây dựng báo cáo vị trí phù hợp gửi UBND tỉnh/thành phố, Nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 15 ngày. Các công việc được triển khai đồng thời với 3 bên trách nhiệm: Nhà đầu tư, UBND tỉnh/thành phố và Sở Xây dựng chủ trì.

Nhiệm vụ 2: Tài trợ lập quy hoạch

Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc điều chỉnh cục bộ quy hoạch)

Bước đầu cần xin chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch và tài trợ kinh phí. Nhà đầu tư gửi văn bản xin chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch 1/500 và tài trợ kinh phí gửi UBND tỉnh/thành phố. Sau đó, UBND tỉnh/thành phố có văn bản chỉ đạo UBND huyện, Sở Xây dựng phối hợp rà soát quy hoạch, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện. Qúa trình này sẽ kéo dài khoảng 10-15 ngày. Sở Xây dựng kiểm tra vị trí, đối chiếu với quy hoạch được duyệt báo cáo UBND huyện để tổng hợp. Veci sẽ hỗ trợ thực hiện lập hoặc điều chỉnh quy hoạch để phù hợp nhất. UBND huyện báo cáo kết quả rà soát, trình UBND tỉnh/thành phố xem xét, phê duyệt. Cuối cùng, UBND tỉnh/thành phố có văn bản chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư tài trợ kinh phí để tổ chức lập quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch và giao Sở Xây dựng lập, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thẩm định nhiệm vụ/ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Vai trò tư vấn của Veci thể hiện rõ nhất trong quá trình này. Trong việc lập nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, Veci sẽ thống nhất về chỉ tiêu, thông số kỹ thuật “phù hợp” với định hướng của Nhà đầu tư. Để lấy ý kiến cộng động dân cư về nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, Veci sẽ phối hợp với UBND huyện để triển khai trong 30-45 ngày. Tiếp đến 3 ngày cho trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng, các bên liên quan sẽ lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn liên quan (nếu có), hoàn thiện nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng sẽ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Cuối cùng, UBND tỉnh sẽ quyết định phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Quá trình này gồm 7 bước có sự tham gia thực hiện của bên Tư vấn, Sở Xây dựng, UBND huyện và các đơn vị liên quan

Nhiệm vụ 3: Đề xuất dự án vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư

Bổ sung dự án vào danh mục các dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh/thành phố (Khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

 • Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất bổ sung dự án vào danh mục các dự án phát triển nhà ở đến Sở Xây dựng
 • Sở Xây dựng tổng hợp lập danh mục các dự án phát triển nhà ở, trình UBND tỉnh/thành phố phê duyệt
 • UBND tỉnh/thành phố Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh/thành phố.

Lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (Khoản 5 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

 • Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt, gửi Sở KH&ĐT tổng hợp.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, báo cáo UBND tỉnh/thành phố phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đầu tư.

Chấp thuận Chủ trương đầu tư

Nhiệm vụ 4: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

 • Đơn vị mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền, đồng thời gửi đơn vị thẩm định.
 • Đơn vị được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
 • Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, báo cáo kết quả

Tổ chức thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư

Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

 • Lựa chọn tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
 • Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Nhiệm vụ 5: Bồi thường giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Tổ chức bồi thường GPMB và bàn giao đất ngoài thực địa
 • Tính tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhiệm vụ 6: Lập, thẩm định, phê duyệt đtm, tkcs, pccc, giấy phép xây dựng

Ghi chú:
1/ Một số công việc có thể thay đổi theo điều kiện thực tế (liên quan đến đất đai, chỉ tiêu, thông số và thời gian thực hiện,…). Tuy nhiên việc xây dựng “khung đầu bài mong muốn tối ưu” cho dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đại học của Nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo mục tiêu của Nhà đầu tư.
2/ Các bước công việc trong quy trình thực hiện không đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư triển khai xong bước này mới đến bước kia, trên thực tế nhiều công việc có thể tiến hành đồng thời, song song, hoặc gối đầu để tiết kiệm thời gian trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *